ประกาศประกวดราคา สอบราคา
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 |
ประกาศ อบต. หนองม่วง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสรา้งซ่อมแซฒทดดินพร้อมวางท่อระบายน้ำ คลองนางาม ช่วงนานายบุญนำ หมู่ที่ 4 บ้านหนองแอก ตำบลหนองม่วง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (11/06/2563)
ประกาศ อบต. หนองม่วง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสรา้งซ่อมแซมถนนดินพร้อมลงลูกรังจากถนนลาดยาง ถึงนานายสุนารถ หมู่ที่ 2 บ้านหนองแคน ตำบลหนองม่วง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (11/06/2563)
ประกาศ อบต. หนองม่วง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสรา้งซ่อมแซมทดดินพร้อมวางท่อระบายน้ำ คลองนางาม ช่วงนานายโผน หมู่ที่ 4 บ้านหนองแอก ตำบลหนองม่วง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (11/06/2563)
ประกาศ อบต. หนองม่วง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสรา้งโดมเอนกประสงค์ อบต.หนองม่วง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (11/06/2563)
ประกาศ อบต. หนองม่วง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสรา้งก่อสรา้งถนนผิวจราจร Asphaltic Concerte รหัสทางหลวงท้องถิ่น สก.ถ. 60002 หมู่ที่ 2 สายบ้านหนองแคน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (04/06/2563)
ประกาศ อบต. หนองม่วง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสรา้งซ่อมแซมทดดินพร้อมวางท่อระบายน้ำ ห้วยยาง ช่วงนานายน้อย บ้านทดสามัคคี หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (04/06/2563)
ประกาศ อบต. หนองม่วง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสรา้งซ่อมแซมทดดินพร้อมวางท่อระบายน้ำ บ้านคลองทราย ม.8 ช่วงนานายสมบูรณ์ เผือกสีสุข ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (01/06/2563)
ประกาศ อบต. หนองม่วง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสรา้งซ่อมแซมทดดินพร้อมวางท่อระบายน้ำห้วยยาง ช่วงนานายหนา หมู่ที่ 5 บ้านโคกสว่าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (01/06/2563)
ประกาศ อบต. หนองม่วง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสรา้งโดมเอนกประสงค์ หมู่ที่ 13 ข้าง ศพด.บ้านโคกสามัคคี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (01/06/2563)
ประกาศ อบต. หนองม่วง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสรา้งโดมเอนกประสงค์ หมู่ที่ 9 บ้านไผ่งาม บริเวณลานเอนกประสงค์ศาลากลางหมู่บ้าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (01/06/2563)