- ไม่ได้กำหนดหมวดหมู่ -
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 |
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (15/12/2563)
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย (22/05/2563)
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (22/03/2563)
ข้อมูลเบื้องต้น (22/03/2563)
คำแถลงงบประมาณ (22/03/2563)
คำแถลงรายละเอียดประมาณการรายจ่าย (22/03/2563)
คำแถลงรายละเอียดประมาณการรายรับ (22/03/2563)
บันทึกหลักการและเหตุผลตามด้าน (22/03/2563)
บันทึกหลักการและเหตุผลตามแผน (22/03/2563)
ประกาศใช้ข้อบัญญัติ (22/03/2563)