ประกาศ อบต. หนองม่วง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสรา้งโดมเอนกประสงค์ อบต.หนองม่วง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศ อบต. หนองม่วง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสรา้งซ่อมแซมถนนดินพร้อมลงลูกรังจากถนนลาดยาง ถึงนานายสุนารถ หมู่ที่ 2 บ้านหนองแคน ตำบลหนองม่วง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด