คู่มือหรือคำสั่ง มาตรา 9 (4)
การพิจารณาทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ยกเลิกภารกิจ หรือข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 
ประกาศจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
คู่มือสำหรับประชาชนในการเลือกตั้ง นายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายก วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
คู่มือสำหรับประชาชน วันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร และเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
แผนภูมิขั้นตอนการตรวจดู/ขอข้อมูลข่าวสาร ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด