ข่าวประชาสัมพันธ์
12 พฤษภาคม 2565 ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ เพื่อพิจารณาการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 และการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565
วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2565
เชื่อมโยง ...
๑๖ มีนาคม ๒๕๖๕ นายสันติ พุ่มมะลิ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ พร้อมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ ร่วมประชุมเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ
วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2565
เชื่อมโยง ...
๔ มีนาคม ๒๕๖๕ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ ร่วมประชุมเพื่อพิจารณาแบบรายงานติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2565
เชื่อมโยง ...
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.ทับคล้อ
วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2564
เชื่อมโยง ...
ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2563
เชื่อมโยง ...
... อ่านทั้งหมด