ข่าวประชาสัมพันธ์
กระทรวงแรงงาน เปิดรับสมัครงาน 5.5 หมื่นตำแหน่งทั่วประเทศ
วันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2563
เชื่อมโยง ...
ขอเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในของเทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก เข้าตอบแบบวัดการรับรู้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
เชื่อมโยง ...
การเว้นระยะห่างจากสังคม (Social distancing) เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อไวรัสโควิด-19
วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
เชื่อมโยง ...
มาตรการเยียวยา 5,000 บาท แก่ผู้ได้รับผลกระทบของการแพร่ระบาดจากไวรัส COVID-19
วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
เชื่อมโยง ...
รับสมัครงาน
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
เชื่อมโยง ...
... อ่านทั้งหมด