ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าผลลัพธ์ »  1 |
12 พฤษภาคม 2565 ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ เพื่อพิจารณาการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 และการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 (09/06/2565)
๑๖ มีนาคม ๒๕๖๕ นายสันติ พุ่มมะลิ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ พร้อมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ ร่วมประชุมเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ (09/06/2565)
๔ มีนาคม ๒๕๖๕ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ ร่วมประชุมเพื่อพิจารณาแบบรายงานติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (09/06/2565)
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.ทับคล้อ (04/01/2564)
ข่าวประชาสัมพันธ์ (24/06/2563)