ประกาศประกวดราคา สอบราคา
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกทางหลวง 1067 - คันคลองส่งน้ำ ซี 98 (สายเลียบคันคลองส่งน้ำ ซี 100) ม.9 บ้านห้วงกรวดใหญ่ ต.หอไกร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พจ.ถ.11-007 สายเลียบคันคลองส่งน้ำ ซี 99 (ล่าง) ม.6 บ้านไข่เน่า ต.หอไกร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พจ.ถ.11-007 สายเลียบคันคลองส่งน้ำ ซี 99(ล่าง) ม.6 บ้านไข่เน่า ต.หอไกร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ซื้อวัตถุดิบประกอบอาหารกลางวัน เดือนพฤษภาคม 2563 (ช่วงวิกฤตการณ์โรคโควิด 19) โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง วันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกทางหลวง 1067 - คันคลองส่งน้ำ ซี 98 (สายเลียบคันคลองส่งน้ำ ซี 100) ม.9 บ้านห้วงกรวดใหญ่ ต.หอไกร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พจ.ถ. 11-007 สาบเลียบคันคลองส่งน้ำ ซี 99(ล่าง) ม.6 บ้านไข่เน่า ต.หอไกร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายเลียบคันคลองส่งน้ำซี 76 หมู่ที่ 3 ตำบลหอไกร อ.บางมูลนาก จังหวัดพิจิตร วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด