ข่าวประชาสัมพันธ์
เทศบาลเมืองอรัญญิก ได้ให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยจิตเวช หมู่ที่ 9 ตำบลอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2565 เทศบาลเมืองอรัญญิก ร่วมกับ สถานีตำรวจภูธรพิษณุโลก สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดพิษณุโลก และโรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลก นำโดย นางรัชฎาพร พิมพา รองนายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องที่ และพนักงานเทศบาลเมืองอรัญญิก ได้ให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยจิตเวช หมู่ที่ 9 ตำบลอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก เพื่อนำมารักษาบำบัด เพื่อให้สามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติ เชื่อมโยง ...
เทศบาลเมืองอรัญญิกได้มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย ประชาชน หมู่ที่ 5 ตำบลอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
วันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2565 เทศบาลเมืองอรัญญิก นำโดยนายลักษ์ เสือเล็ก รองนายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่ายปกครอง และเจ้าพนักงานป้องกันฯ ชำนาญงาน ได้มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย ให้กับ นางสาวนัฐพร เหมือน ประชาชน หมู่ที่ 5 ตำบลอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก เนื่องจากได้รับความเดือดร้อนจากพายุฝนและลมพัดแรง ทำให้บ้านพักอาศัยได้รับความเสียหาย เชื่อมโยง ...
กิจกรรมการรณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุบริเวณทางข้าม โดยใช้ชื่อในการรณรงค์ว่า “โปรดหยุดให้คนข้ามทางม้าลาย”
วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เทศบาลเมืองอรัญญิก จัดกิจกรรมการรณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุบริเวณทางข้าม โดยใช้ชื่อในการรณรงค์ว่า “โปรดหยุดให้คนข้ามทางม้าลาย” นำโดย นายนรินทร์ วัฒนกุลชัย นายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ และตัวแทนพนักงานเทศบาลเมืองอรัญญิกเข้าร่วมกิจกรรมฯ ณ บริเวณทางม้าลายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองอรัญญิก (2) เชื่อมโยง ...
โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ เทศบาลเมืองอรัญญิก ปีงบประมาณ 2565 รุ่นที่ 2
วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองอรัญญิก ได้จัดโครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ เทศบาลเมืองอรัญญิก ปีงบประมาณ 2565 รุ่นที่ 2 โดยมีนายวสันต์ วชิราศรีศิริกุล รองนายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก เป็นประธานในการเปิดโครงการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ เข้าร่วมโครงการ ณ ห้องประชุมศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองอรัญญิก (เขื่อนขันธ์) ตำบลอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก เชื่อมโยง ...
ประชุมสภาเทศบาลเมืองอรัญญิก สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2565
วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
วันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมชั้น 2 เทศบาลเมืองอรัญญิก มีการประชุมสภาเทศบาลเมืองอรัญญิก สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2565 โดยนายสมบูรณ์ อายุโย ประธานสภาฯ พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลฯ และคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองอรัญญิก นำโดยนายนรินทร์ วัฒนกุลชัย นายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก คณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมประชุม พร้อมเดินหน้าดำเนินงานตามโครงการและแผนงานที่กำหนดไว้ เพื่อพัฒนาตำบลอรัญญิกให้เจริญก้าวหน้า เกิดประโยชน์สูงสุดต่อพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริง ซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เชื่อมโยง ...
... อ่านทั้งหมด