ข่าวประชาสัมพันธ์
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2563
อ่านต่อ ...
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ในโอกาสวันอานันทมหิดล 9 มิถุนายน 2563
วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2563
เทศบาลตำบลทุ่งทราย ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ในโอกาสวันอานันทมหิดล 9 มิถุนายน 2563 โดยร่วมกันปลูกต้นไม้ จำนวน 70 ต้น เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ณ บริเวณสวนป่า หมู่ที่ 11 ตำบลทุ่งทราย
โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID - 19)
วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2563
วันที่ 12 มีนาคม 2563 งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัด เทศบาลตำบลทุ่งทราย จัดโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID - 19) ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งทราย เพื่อส่งเสริมให้ความรู้ คำแนะนำการดูแลเฝ้าระวังป้องกันตนเองเรื่องโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) ให้กับประชาชนในพื้นที่ เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนในพื้นที่ตระหนักเห็นความสำคัญ และร่วมกันป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอทรายทองวัฒนา และโรงพยาบาลทรายทองวัฒนา มาบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการเฝ้าระวังป้องกันตนเองจากไวรัสโคโรนา ให้แก่ ข้าราชการ พนักงานเทศบาลตำบลทุ่งทราย และประชาชนทั่วไปที่อยู่ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลทุ่งทราย
โครงการกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทุ่งทราย จัดโครงการกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยพาเด็กไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ในจังหวัดกำแพงเพชร ได้แก่ ๑.อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร ๒.พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติกำแพงเพชร ๓.วัดพระบรมธาตุนครชุม เพื่อให้เด็กเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง เกิดทักษะในการสังเกต สำรวจสิ่งต่างๆ ที่ได้พบจากแหล่งเรียนรู้ภายนอกชุมชน
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันอานันทมหิดล ๙ มิถุนายน ๒๕๖๓

เทศบาลตำบลทุ่งทราย ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันอานันทมหิดล ๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ โดยร่วมกันปลูกต้นไม้ จำนวน ๗๐ ต้น ณ สวนป่า หมู่ที่ ๑๑ ต.ทุ่งทราย เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว
... อ่านทั้งหมด