ข่าวประชาสัมพันธ์
การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ "เราช่วยกันคัดแยกขยะแก่ครัวเรือนและส่งเสริมการจัดการขยะได้โดยวิธี 3R"
วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2563
ประชาสัมพันธ์และขอความอนุเคราะห์ให้ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ITA ประจำปี 2563

ประชาสัมพันธ์รณรงค์การคัดแยกขยะ ตามโครงการรณรงค์การกำจัดขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูลในระดับครัวเรือน ระดับหมู่บ้าน ระดับตำบล

... อ่านทั้งหมด