ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู เรื่อง ใช้แผนสุขภาพชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2566
วันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2566
เชื่อมโยง ...
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู เรื่อง แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 1/2566
วันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2566
เผยแพร่ยุทธศาสตร์สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (พ.ศ.2566 - 2570)
วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2565
เชื่อมโยง ...
(ร่าง)หลักสูตรและสื่อการเรียนรู้ต้านทุจริตศึกษา พ.ศ. 2565
วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565
หลักสูตรและสื่อการเรียนรู้ต้านทุจริตศึกษา พ.ศ. 2565 เนื้อหาใหม่ที่มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันจำนวน 2 หลักสูตร/ชุดการเรียนรู้ ประกอบด้วย 1. เรื่องการพิทักษ์ทรัพยากรป่าไม้ 2. เรื่องการพิทักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยให้โรงเรียนเอกชนในระบบนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย) ด้วยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้จัดทำ (ร่าง) หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ได้จัดทำพ.ศ. 2565 สามารถดาวน์โหลดได้ที่ หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา เชื่อมโยง ...
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 36/2565
วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2565
... อ่านทั้งหมด