ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าผลลัพธ์ » 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  9 | 10 | หน้าถัดไป
สภาเทศบาลเมืองอรัญญิก มีมติเห็นชอบ ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565 (25/08/2564)
ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกัน และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น เพื่อการบริหารงานอย่างซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใสและเป็นไปตามหลักธรรมมาภิบาล (20/08/2564)
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านกฎหมายและวิชาการที่เกียวข้องกับการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (20/08/2564)
ประชุมสภาเทศบาลเมืองอรัญญิก สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 (16/08/2564)
รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี ประจำปีงบประมาณ 2561 รอบ 12 เดือน (16/08/2564)
คุณแสวง และคุณทุเรียน อุ่นเกตุ พร้อมครอบครัว ได้นำถุงยังชีพมามอบให้กับผู้นำท้องถิ่นและผู้นำท้องที่ 10 หมู่บ้าน จำนวน 400 ชุด เพื่อนำไปมอบให้กับผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ที่เดือดร้อน ในเขตเทศบาลเมืองอรัญญิกต่อไป (13/08/2564)
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคลองโคกช้าง และกิจกรรม “มีแล้วแบ่งปัน” (06/08/2564)
โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองอรัญญิก (16/07/2564)
เทศบาลเมืองอรัญญิกร่วมกับ กองพันสรรพาวุธกระสุนที่ 23 มอบผลผลิตที่ได้จาก โครงการ "ทหารพันธ์ุดีค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ" (15/07/2564)
ประชุมผู้ทำสัญญาเช่าอาคารหรือสิ่งก่อสร้าง โครงการก่อสร้างที่อยู่อาศัยให้แก่ประชาชนผู้ยากจนและผู้ด้อยโอกาส ภายในเขตเทศบาลเมืองอรัญญิก (บ้านมั่นคงภาคประชาชน เฟส 1) (12/07/2564)