ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าผลลัพธ์ » 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  7 | 8 | 9 | 10 | หน้าถัดไป
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการรวมกลุ่มพื้นที่ในการจัดการมูลฝอย (Clusters) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มที่ 1 (07/03/2565)
ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง ขอขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่มตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เฉพาะการจัดเก็บภาษีในปี พ.ศ.2565 (17/02/2565)
สื่อแอนิเมชันอินโฟกราฟิกประชาสัมพันธ์ เรื่อง ภาษีป้าย (17/02/2565)
ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง การให้บริการประชาชนในวันทำงานปกตินอกเวลาราชการ (ช่วงพักเที่ยง) (27/01/2565)
ประชุมสภาเทศบาลเมืองอรัญญิก สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2564 (22/11/2564)
ประชาสัมพันธ์ ให้ผู้ประกอบกิจการรายเดิม ที่ได้รับใบอนุญาต หนังสือรับรอง การแจ้งประเภทกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ สถานที่จำหน่ายอาหาร และสถานที่สะสมอาหาร ที่หมดอายุภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2564 (02/11/2564)
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างถนนผิดจราจร คสล.เลียบคลองโคกช้าง หมู่ที่3 ตำบลอรัญญิก เชื่อมต่อ ตำบลสมอแข ตำบลบึงพระ อำเภอเมือง และตำบลวังพิกุล อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีคัดเลือก (14/10/2564)
ประชุมสภาเทศบาลเมืองอรัญญิก สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 (08/10/2564)
โรงพยาบาลพุทธชินราชร่วมกับเทศบาลเมืองอรัญญิก ให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 เชิงรุก (Robinhood Operation Team) (08/10/2564)
กิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน Thai National Day (29/09/2564)