ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าผลลัพธ์ » 1 | 2 | 3 | 4 |  5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | หน้าถัดไป
กิจกรรมการรณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุบริเวณทางข้าม โดยใช้ชื่อในการรณรงค์ว่า “โปรดหยุดให้คนข้ามทางม้าลาย” (23/05/2565)
โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ เทศบาลเมืองอรัญญิก ปีงบประมาณ 2565 รุ่นที่ 2 (23/05/2565)
ประชุมสภาเทศบาลเมืองอรัญญิก สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2565 (23/05/2565)
กิจกรรมวันต้นไม้แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2565 (19/05/2565)
พิธีเปิดศูนย์อัยการคุ้มครองสิทธิเด็ก เยาวชน และสถาบันครอบครัวประจำตำบล (19/05/2565)
เทศบาลเมืองอรัญญิกรับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติในฐานะส่วนราชการและหน่วยงานที่สนับสนุนโครงการส่งเสริมคัดแยกขยะมูลฝอยที่ต้นทางในสถานประกอบการห้างสรรพสินค้าจังหวัดพิษณุโลก (Phitsanulok Recycle City) (12/05/2565)
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี (10/05/2565)
เทศบาลเมืองอรัญญิก ได้มีมอบบ้านผู้ยากไร้ให้กับนางสมจิตต์ แสงผึ้ง ณ ตำบลอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก (10/05/2565)
โครงการอบรมด้านระเบียบ กฎหมาย กฎเกณฑ์ ที่ถือปฏิบัติและจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (25/04/2565)
จดหมายข่าว ฉบับที่3/2565 ประจำเดือน เมษายน - มิถุนายน 2565 (25/04/2565)