ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าผลลัพธ์ » 1 |  2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | หน้าถัดไป
ประชุมชี้แจ้งนโยบายการดำเนินงาน พชอ.เมืองพิษณุโลก ปี 2565 และดำเนินงานในระดับปฐมภูมิประเด็น การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ อำเภอเมืองพิษณุโลก (22/07/2565)
การจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ เพื่อบรรเทาผลกระทบด้านเศรษฐกิจ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) (20/07/2565)
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เทศบาลเมืองอรัญญิก ปีงบประมาณ 2565 (20/07/2565)
จดหมายข่าว ฉบับที่ 4/2565 ประจำเดือน กรกฎาคม - กันยายน 2565 (20/07/2565)
กิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษา ณ วัดเทพกุญชร (โคกช้าง) , วัดสระไม้แดง , วัดสระสี่เหลี่ยม ตำบลอรัญญิก (12/07/2565)
การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2564 (08/07/2565)
มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยโรคเอดส์ ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 (08/07/2565)
กิจกรรมการรณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุบริเวณทางข้าม โดยใช้ชื่อในการรณรงค์ว่า “โปรดหยุดให้คนข้ามทางม้าลาย” (06/07/2565)
กิจกรรมการรณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุบริเวณทางข้าม โดยใช้ชื่อในการรณรงค์ว่า “โปรดหยุดให้คนข้ามทางม้าลาย” ณ บริเวณทางม้าลายโรงเรียนสะพานที่ 3 (30/06/2565)
กิจกรรมหล่อเทียนจำนำพรรษา เพื่อเป็นการส่งเสริมกิจกรรมที่สำคัญทางศาสนา (29/06/2565)