ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าผลลัพธ์ » หน้าที่แล้ว  11 | 12 | 13 | 14 |
แจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยโรคเอดส์ ประจำเดือนกันยายน 2564 (14/09/2564)
วันพฤหัสบดีที่ 2 กันยายน 2564 โตโยต้าเมืองสองแคว จัดกิจกรรม "ฉีดพ้นน้ำยาฆ่าเชื้อโควิด 19 และตรวจเช็คสภาพรถฟรี 24 รายการ" (01/09/2564)
การแสดงตัวตนผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยโรคเอดส์ (31/08/2564)
โครงการ “บวร” ร่วมใจสร้างชุมชนคุณธรรม อบรมอาชีพระดับชุมชน (30/08/2564)
ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง ช่องทางสำหรับการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นที่รุกล้ำทางสาธารณะหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย (27/08/2564)
โรงพยาบาลพุทธชินราชร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนเมืองอรัญญิก ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองอรัญญิก และศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองอรัญญิก (เขื่อนขันธ์) ออกพื้นที่ฉีดวัคซีนโควิด-19 เชิงรุก (Robinhood Operation Team) ณ เทศบาลเมืองอรัญญิก (27/08/2564)
นายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมนิเทศ ติดตามการดำเนินการของสถานศึกษา ในสังกัดประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (25/08/2564)
สภาเทศบาลเมืองอรัญญิก มีมติเห็นชอบ ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565 (25/08/2564)
ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกัน และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น เพื่อการบริหารงานอย่างซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใสและเป็นไปตามหลักธรรมมาภิบาล (20/08/2564)
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านกฎหมายและวิชาการที่เกียวข้องกับการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (20/08/2564)