- ไม่ได้กำหนดหมวดหมู่ -
หน้าผลลัพธ์ » 1 |  2 |
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพในการบริหารงานของ อปท. และการจัดการชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้เกิดความยั่งยืนในชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง (30/06/2563)
แผนดำเนินงาน ปี พ.ศ. 2563 (30/06/2563)
แผนพัฒนาบุคลากร พ.ศ. 2562 (30/06/2563)