โครงการ
หน้าผลลัพธ์ »  1 |
โครงการงานบุญตามรอยศรัทธา ไหว้สาอาริยสงฆ์เจ้า หลวงพ่อเกษม เขมโก ประจำปี 2562 (03/08/2563)
โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2563 (03/08/2563)
โครงการทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2563 (03/08/2563)
โครงการสืบสานวัฒนธรรมเนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ. 2563 (03/08/2563)
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพในการบริหารงานของ อปท. และการจัดการชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้เกิดความยั่งยืนในชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง (30/06/2563)