นโยบายหรือการตีความ มาตรา 9 (2)
หน้าผลลัพธ์ »  1 |
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร (27/10/2563)
นโยบายบริหารบุคคล (27/10/2563)
นโยบายผู้บริหารเทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย (27/10/2563)
ประกาศแนวทางประมวลจริยธรรมของพนักงานเทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย (27/10/2563)
แผนยุทธศาสตร์ ปี 2558-2562 (27/10/2563)
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล (27/10/2563)
รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ผู้บริหารได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (27/10/2563)