ประกาศประกวดราคา สอบราคา
ประกาศ อบต.โกสัมพี เรื่องการเปิดเผยรายละเอียดข้อมูลกลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านหนองเตาอิฐ ม.11 วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศ อบต.โกสัมพี เรื่องการเปิดเผยรายละเอียดข้อมูลกลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านใหม่คลองเมือง ม.4 วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศ อบต.โกสัมพี เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำฯ บ้านหนองเตาอิฐ ม.11 วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศ อบต.โกสัมพี เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำฯ ม.4 บ้านใหม่คลองเมือง วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศ อบต.โกสัมพี เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) จำนวน 1 คัน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศ อบต.โกสัมพี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางพาราแบบผิวแอสฟันติกคอนกรีต ม.9 บ้านท่าพุทรา วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ อบต.โกสัมพี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบผิวพาราแอสฟันติกคอนกรีต ม.12 บ้านโนนสมบูรณ์ วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด