ประกาศประกวดราคา สอบราคา
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อลอดเหลี่ยม หมู่ที่ 5 วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 9 บ้านไทรย้อย วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2563 
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น กพ.ถ.12-008 สายแยก กพ 4004 บ้านหนองนกชุม ตำบลทุ่งทราย วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งทราย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายทุ่งเชือก หมู่ที่ 13 ตำบลทุ่งทราย อำเภอทรายทองวัฒนา จังหวัดกำแพงเพชร วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2563 
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งทราย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2563 
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งทราย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง สายท่ามะเขือ-ทุ่งทอง กพ.4004 ช่วงหมู่ที่ 10,11 ตำบลทุ่งทราย จำนวน 36 โคมฯ วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งทราย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายใต้วัดแก้วศรีวิไล ช่วง กม.0+370-0+450 หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งทราย อำเภอทรายทองวัฒนา จังหวัดกำแพงเพชร วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งทราย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านนางอ้อน-ท่อลอดเหลี่ยมผู้ใหญ่เดช ช่วง กม.0+100-2+350 หมู่ที่ 8 ตำบลทุ่งทราย อำเภอทรายทองวัฒนา จังหวัดกำแพงเพชร วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด