ประกาศประกวดราคา สอบราคา
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวังตาช่วย ถึงปอกระเจา (บริเวณหมู่ที่ 7 บ้านวังตาช่วย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางนงลักษณ์ พินิจ ถึงบ้านนายแน่น เทียนเงิน (บริเวณหมู่ที่ 4 บ้านหนองกระทุ่ม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาอิเลกทรอนิกส์ ปีงบ 2565 วันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2565  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ปีงบ 2564 วันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวจราจรลูกรังหมู่ที่ 15 บ้านหนองนา สายไร่นางจำนันท์ ดีอ่อน ถึงบ้าน นายสำราญ อินทศร e-bidding วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านช่องลม สายกลุ่มหนองบอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 บ้านสันเนินดินแดง สาย กพ.ถ. 69-014 บ้านนาเหนือ-สันเนิน-ห้วยแก้วฯ e-bidding วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตรสำหรับฟาร์มแทรกเตอร์ (ผานพรวนและชุดใบมีดดันหน้าดิน) ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายนํ้าพร้อมบ่อพัก คสล. หมู่ที่ 10 บ้านหนองปลิง (บริเวณ สาย กพ.ถ. 69-006 บ้านหนองปลิง-บ้านดงประดา) ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัส กพ.ถ. 69-001 สายบ้านวังนํ้าวน-บ้านหนองชุมแสง หมู่ที่ 20 บ้านเนินมะปราง หมู่ 8 บ้านชายงาม จํานวน 2 ช่วง ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด