เอกสารอื่นๆ ที่ต้องรายงาน
สรุปข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนร้องการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่หน่วยงานของเทศบาลเมืองอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
สรุปผลการปฏิบัติงานของศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ประจำปีงบประมาณ 2563 วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
รายงานสรุปแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้มาขอรับบริการศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ เทศบาลเมืองอรัญญิก อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 ... เชื่อมโยง
รายงานสรุปแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้มาขอรับบริการศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ เทศบาลเมืองอรัญญิก อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 - เดือนมีนาคม พ.ศ. 2562) วันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด