สรุปผลการจัดซื้อ (แบบ สขร.1)
ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2564 วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2565  ... เชื่อมโยง
ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2564 ถึงเดือน ธันวาคม 2564) วันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2565  ... เชื่อมโยง
ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2564 วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2564 วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2564 วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2564 วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2564 วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2563 วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2564 วันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2563 วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2563 วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม 2563 วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด