คู่มือหรือคำสั่ง มาตรา 9 (4)
ประชาสัมพันธ์กฎหมายระดับอนุบัญญัติแนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง วันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) และบัญชีรายการห้องชุด (ภ.ด.ส.4) วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และทะเบียนบ้าน งานขออนุญาตทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และทะเบียนบ้าน หรือสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล เพื่อการติดต่อทำธุรกรรมการขุดดินและถมดินในสำนักงานเทศบาลเมืองอรัญญิก วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และทะเบียนบ้าน หรือสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล เพื่อการติดต่อทำธุรกรรมการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารในสำนักงานเทศบาลเมืองอรัญญิก วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการติดตั้งป้ายโฆษณาในที่สาธารณะ พ.ศ. 2564 วันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
"การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ" วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
"การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ" วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
"การแจ้งขุดดิน" วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
"การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ" วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
"การแจ้งถมดิน" วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
"การแจ้งรื้้อถอนบ้าน หรือบ้านถูกทำลาย" วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
"การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ" วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
"การขออนุญาติทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง" วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
"การสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์" วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
"การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา" วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
"การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคล และกิจการร่วมค้า" วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
"การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา" วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคล และกิจการร่วมค้า" วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
"การจดทะเบียนพานิชย์ (ตั้งใหม่) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา" วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
"การจดทะเบียนพานิชย์ (ตั้งใหม่) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคล และกิจการร่วมค้า" วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
"การลงทะเบียนและยื่นขอรับเงินเบี้ยความพิการ" วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
"การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ" วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
"แผนผังขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ กองสวัสดิการสังคม" วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
แผ่นพับประชาสัมพันธ์ "ภาษีที่ดินและสสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562" วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
แผ่นพับประชาสัมพันธ์ "ภาษีป้าย" วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
แผนภูมิขั้นตอนการให้บริการข้อมูลข่าวสาร วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2562 แผนภูมิขั้นตอนการให้บริการข้อมูลข่าวสาร ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด