คู่มือหรือคำสั่ง มาตรา 9 (4)
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน พ.ศ. 2561 ฉบับที่ 4 วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย ที่ 411/2563 เรื่อง ปรับปรุงคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารและเจ้าหน้าที่ดูแลงานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร องค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย   ... อ่านต่อ
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย ที่ 433/2558 เรื่องแต่งตั้งพนักงํานเจ้ําหน้ําที่ผู้รับผิดชอบตํามพระรําชบัญญัติกํารอ ํานวยควํามสะดวกในกํารพิจํารณําอนุญําตของทํางรําชกําร พ.ศ. 2558   ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด