พิมพ์  

ผลการพิจารณาฯ ม.9 (1)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง 
2ผลจัดซื้อจัดจ้าง 

นโยบายหรือการตีความ ม.9 (2)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 
2นโยบายบริหารบุคคล 
3นโยบายผู้บริหารเทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย 
4ประกาศแนวทางประมวลจริยธรรมของพนักงานเทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย 
5แผนยุทธศาสตร์ ปี 2558-2562 
6รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล 
7รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ผู้บริหารได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

แผนงาน โครงการ งบประมาณ ม.9 (3)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1เทศบัญญัติ ปี 2562 
2เทศบัญญัติ ปี 2563 
3ประกาศเทศบาลเมืองศรีสัชนาลัยเรื่องประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(ปีพ.ศ.2561-พ.ศ.2465) 
4ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง ๓ ปั ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑-๒๕๖๓ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบัยที่ ๑๑) ประจำปี ๒๕๖๓ 
5แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2561 
6แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2562 
7แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2563 
8แผนการดำเนินงานประจำปี 2562 
9แผนการดำเนินงานประจำปี 2563 
10แผนพัฒนาบุคลากร พ.ศ.2561- พ.ศ.2563 
11แผนพัฒนาสี่ปี 
12แผนอัตรากำลัง 3 ปี(รอบปีงบประมาณ 2561-2563) เทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย 
13แผนอัตรากำลัง ๓ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - พ.ศ.๒๕๖๖) 
14เทศบัญญัติ ปี 2564 
15เทศบัญญัติปี 2564 
16แผนการดำเนินงาน ปี 2564 

คู่มือหรือคำสั่ง ม.9 (4)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 คู่มือบริการประชาชนงานทะเบียนราษฎร เทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย 
2คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ให้บริการประชาชนและให้บริการข้อมูลข่าวสาร ตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ 
3คู่มือบริการประชาชน เทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย 
4คู่มือบริการประชาชนตาม พรบ.สาธารสสุข เทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย 
5ช่องทางการชำระเงินภาษีของเทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย 
6คู่มือการปฎิบัติงานร้องเรียนทุจริคและประพฤติมิชอบเทศบาลเมืองศรีสัชนลัย 
7คู่มือการปฏิบัติงาน การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
ประกาศประกวดราคา สอบราคา
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1ประกาศประกวดราคา สอบราคา จัดซื้อจัดจ้าง 

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
สรุปผลการจัดซื้อ (แบบ สขร.1)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1สรุปผลการจัดหาพัสดุรายเดือน 

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์ฯ
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1ข้อ 1(1) กฎระเบียบ : พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
2คู่มือประชาชน 
3รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปรงใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 
4รายงานผลตามมาตการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน ประจำปี ๒๕๖๒ 
5รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการประชาชน