ผลการสำรวจความพึงพอใจต่อการใช้งานเว็บไซต์
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ
สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)

1 = พึงพอใจมาก2 = พึงพอใจ3 = ควรปรับปรุง
พ.ศ. 2559
(1 ราย)
1 (100%) 0 (0%) 0 (0%)
พ.ศ. 2560
(1 ราย)
0 (0%) 0 (0%) 1 (100%)