ข่าวประชาสัมพันธ์
พระราชกฤษฎีกายุบเลิกสถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องค์การมหาชน) พ.ศ.2562
วันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2562
พระราชบัญญัติกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้กำหนดให้มีการจัดตั้งกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงและสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงขึ้น และในมาตรา ๔๙ ประกอบกับมาตรา ๕๐ และมาตรา ๕๑ กำหนดว่า เมื่อพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการยุบเลิกสถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องค์การมหาชน) ใช้บังคับ ให้โอนบรรดาเงิน ทรัพย์สิน สิทธิ หนี้สิน รวมทั้งงบประมาณของสถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องค์การมหาชน) ไปเป็นของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง และให้ผู้อำนวยการสถาบันบริหารกองทุนพลังงานปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง รวมทั้งให้โอนเจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องค์การมหาชน) ไปเป็นเจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง สมควรยุบเลิกสถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องค์การมหาชน) จึงจำเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้ อ่านต่อ ... เชื่อมโยง ...
พ.ร.บ.กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2562
วันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2562
เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่สถานการณ์ราคาน้้ามันเชื้อเพลิงในตลาดโลกมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาอันอาจส่งผลกระทบต่อระดับราคาขายปลีกน้้ามันเชื้อเพลิงในประเทศ หรืออาจเกิดสถานการณ์ที่น้้ามันเชื้อเพลิงขาดแคลนและไม่เพียงพอต่อการใช้ภายในประเทศ ดังนั้น เพื่อเป็นการรักษาเสถียรภาพของระดับราคาน้้ามันเชื้อเพลิงในประเทศให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและป้องกันภาวะการขาดแคลนน้้ามันเชื้อเพลิงมิให้เกิดผลกระทบต่อเศรษฐกิจ และเพื่อประโยชน์แห่งความมั่นคงด้านพลังงาน และเศรษฐกิจของประเทศ สมควรจัดตั้งกองทุนน้้ามันเชื้อเพลิงขึ้นโดยยกระดับกองทุนน้้ามันเชื้อเพลิงตามค้าสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ ๔/๒๕๔๗ เรื่อง ก้าหนดมาตรการเพื่อแก้ไขและป้องกันภาวะการขาดแคลนน้้ามันเชื้อเพลิง ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ เพื่อเป็นกลไกในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยมีคณะกรรมการบริหารกองทุนน้้ามันเชื้อเพลิงเป็นผู้ท้าหน้าที่ในการบริหารกิจการของกองทุนให้มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งกองทุน รวมทั้งก้าหนดโทษทางอาญาส้าหรับการกระท้าบางประการ เพื่อให้กฎหมายมีสภาพบังคับอันจะส่งผลให้การจัดเก็บเงินเข้ากองทุนเป็นไปอย่างเสมอภาคและมีประสิทธิภาพ จึงจ้าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ อ่านต่อ ... เชื่อมโยง ...
... อ่านทั้งหมด