ข่าวประชาสัมพันธ์
แนวทางปฏิบัติในการเปิดเผยสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐไว้ในศูนย์ข้อมูลฯ ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP)
วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2563
อ่านต่อ ...
... อ่านทั้งหมด