ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ประจำเดือนมกราคม 2562 โดย สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
- บทความเรื่อง อยากรู้เรื่อง เงินโรงเรียน - บทความเรื่อง ยกเลิกประกาศสอบราคาทำไม? - บทความเรื่อง เราไม่เอา โรงไฟฟ้าขยะ - บทความเรื่อง อยากรู้ความเห็น ฝ่ายกฎหมายให้ขยายเวลาสัญญา - บทความเรื่อง ขอข้อมูลไปฟ้องให้ไปยูเทิร์นที่อื่น อ่านต่อ ...
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ประจำเดือนธันวาคม 2561 โดย สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2562
- บทความเรื่อง ขอเงินคืน - บทความเรื่อง ผมผิด แต่ก็ยังอยากรู้ - บทความเรื่อง ขอติดค้างไว้ก่อน - บทความเรื่อง น้ำตาลไม่หวาน - บทความเรื่อง ขอไปใช้ในศาล อ่านต่อ ...
พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 "เปิดเผยเป็นหลัก ปกปิดเป็นข้อยกเว้น"
วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2561
เป็นกฎหมายที่บัญญัติขึ้นเพื่อรองรับและคุ้มครองสิทธิของประชาชนให้ได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินงานต่างๆ และสนับสนุนให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็น ตรวจสอบกระบวนการทำงานของรัฐ ให้มีความถูกต้องโปร่งใส และส่งเสริมให้รัฐบาลมีการบริหารที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ประชาชนมีสิทธิรับรู้และเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการ โดยไม่จำเป็นต้องมีส่วนได้ส่วนเสีย ประกอบด้วย 1. การตรวจค้นได้จากราชกิจจานุเบกษา สำหรับข้อมูลข่าวสารที่ต้องเปิดเผยโดยวิธีการพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา ตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 2. การใช้สิทธิขอดูได้ด้วยตนเอง ณ สถานที่ที่หน่วยงานกำหนดและจัดเตรียมข้อมูลข่าวสารนั้นไว้ สำหรับข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 3. การใช้สิทธิขอดูโดยการยื่นคำขอต่อหน่วยงานของรัฐ ที่จัดเก็บหรือครอบครองดูแลข้อมูลข่าวสารที่ต้องการ สำหรับข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ------------------------------------------------------------------ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย อาคาร 1 ชั้น 1 เลขที่ 175 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 โทร. 0 2716 4044 โทรสาร 0 2716 4019 http://www.oic.go.th/infocenter6/603/ อ่านต่อ ...
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ รฟม. ร่วมจัดกิจกรรมเพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
วันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2561
เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย เป็นประธานเนื่องในงานวันธรรมาภิบาล รฟม. (CGC Day) ครั้งที่ 7 ประจำปี 2561 ในการนี้ แผนกเรื่องราวร้องทุกข์ กองสื่อสารองค์กร สำนักผู้ว่าการ ในฐานะผู้รับผิดชอบงานด้านศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ รฟม. ได้ร่วมจัดกิจกรรมเพื่อประชาสัมพันธ์ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ รฟม. และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ให้แก่บุคลากรและประชาชนทั่วไปที่เข้ามาติดต่อ รฟม. ณ บริเวณอาคาร 1 ชั้น 1 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย อ่านต่อ ...
ขั้นตอนการขอรับบริการข้อมูลข่าวสารของราชการ ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ รฟม.
วันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2561
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ขอประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการขอรับบริการข้อมูลข่าวสารของ รฟม. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนสามารถติดต่อขอรับบริการข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินงานต่างๆ ของ รฟม. ได้ และให้สอดคล้องตามแนวคิด “เปิดเผยเป็นหลัก ปกปิดเป็นข้อยกเว้น” ของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และเป็นการสนับสนุนให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็น ตรวจสอบกระบวนการทำงานของรัฐ ให้มีความถูกต้องโปร่งใส และส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐ มีการบริหารที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ สามารถยื่นคำร้องขอข้อมูลข่าวสารของ รฟม. ได้ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ณ อาคาร 1 ชั้น 1 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย อ่านต่อ ...
... อ่านทั้งหมด