ข่าวประชาสัมพันธ์
บัญชีเรื่อง ข้อมูลข่าวสารของการท่าเรือแห่งประเทศไทยที่ไม่เปิดเผยต่อประชาชน
วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2564
อ่านต่อ ...
ประกาศผลการทดสอบ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ประจำปี 2563
วันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2563
อ่านต่อ ...
การอบรมเรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ รุ่นที่ 8 ให้แก่พนักงานการท่าเรือฯ จำนวน 65 คน เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 ระหว่างเวลา 09.00 – 12.00 น.
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
ณ อาคารที่ทำการการท่าเรือฯ (อาคารบี) ห้องฝึกอบรมกองพัฒนาบุคคล ชั้น 4 โดยได้รับเกียรติจากท่านวิทยากร คุณเนติรัช พนัสอัมพร นิติกรจากสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ (สขร.) มาบรรยายความรู้ในครั้งนี้ อ่านต่อ ...
โครงการอบรมสัมมนาเรื่อง "การทบทวนและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563" ณ โรงแรมรอยัลปริ๊นเซสหลานหลวง กรุงเทพฯ
วันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2563
ผู้อำนวยการกองข้อมูลข่าวสาร และเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6 แผนกบริการข้อมูลข่าวสาร เข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนาฯ ของกระทรวงคมนาคม เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2563 ระหว่างเวลา 09.00 - 16.00 น. เชื่อมโยง ...
ศึกษาดูงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ กรมควบคุมมลพิษ

อ่านต่อ ...
... อ่านทั้งหมด