ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565)
วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2566
อ่านต่อ ...
บัญชี เรื่อง ข้อมูลข่าวสารของการท่าเรือแห่งประเทศไทยที่ไม่เปิดเผยต่อประชาชน (ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540) ปรับปรุง กันยายน 2565
วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2565
อ่านต่อ ...
กทท. ศึกษาดูงาน “ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่น รฟม.”
วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2565
เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 นายพิสุทธิ์ จียาศักดิ์ นักบริหาร 13 ประจำผู้อำนวยการ เป็นผู้แทน กทท. นำคณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัยเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารของ กทท. (กขท.) และเจ้าหน้าที่ เข้าศึกษาดูงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ซึ่งเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงคมนาคม ที่ได้รับรางวัลศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่นปี 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำความรู้ที่ได้รับมาพัฒนาและปรับใช้ให้เกิดประโยชน์กับ กทท. ในการเข้าร่วมประกวดการเป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่นปี 2565 และเป็นไปตามข้อกำหนดเกณฑ์การประเมินศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่นของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ในการนี้ นางสาวจิรฐา วัฒนประดิษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร รฟม. เป็นผู้กล่าวต้อนรับคณะฯ ณ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) อ่านต่อ ...
กทท. จัดโครงการอบรม "แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 รุ่นที่ 9"
วันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2565
เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2565 การท่าเรือแห่งประเทศไทย ได้จัดโครงการอบรมเรื่อง แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 รุ่นที่ 9 สำหรับพนักงานที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร จำนวน 88 คน ระหว่างเวลา 08.30 – 12.00 น. ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting โดยได้รับเกียรติจากท่านวิทยากร คุณเนติรัช พนัสอัมพร นิติกรสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ (สขร.) อ่านต่อ ...
รายงานผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)
วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2565
อ่านต่อ ...
... อ่านทั้งหมด