ข่าวประชาสัมพันธ์
เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็น “ผู้อำนวยการ บพค.” ตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม – 4 มิถุนายน 2563
วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคนและทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) โดยคณะอนุกรรมการสรรหาผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม กำลังประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็น ผู้อำนวยการ บพค. ผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 21 พ.ค. 2563 ถึงวันที่ 4 มิ.ย. 2563 เชื่อมโยง ...
เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็น “ผู้อำนวยการ บพท.” ตั้งแต่วันนี้ – 5 มิถุนายน พ.ศ. 2563
วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) โดยคณะอนุกรรมการสรรหาผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ กำลังประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็น ผู้อำนวยการ บพท. ผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เชื่อมโยง ...
เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็น “ผู้อำนวยการ บพข.” ตั้งแต่วันนี้ – 5 มิถุนายน 2563
วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) หน่วยจัดสรรทุนวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและภาคบริการ รวมถึงทุนสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยี การสร้างตลาดนวัตกรรม การส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมในเชิงพาณิชย์ และการพัฒนาแพลตฟอร์มทางนวัตกรรมในภาคการผลิตและภาคบริการ ทุนเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานห้องปฏิบัติการเพื่อการให้บริการด้านคุณภาพและการถ่ายทอดเทคโนโลยี ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) โดยคณะอนุกรรมการสรรหาผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็น ผู้อำนวยการ บพข. ผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 5 มิถุนายน 2563 เชื่อมโยง ...
เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นผู้อำนวยการ สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ
วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2563
อ่านต่อ ... เชื่อมโยง ...
ประกาศสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ เรื่อง โครงสร้าง อำนาจหน้าที่ วิธีดำเนินงานและสถานที่ติดต่อ เพื่อขอรับข้อมูลข่าวสาร สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2562
วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
อ่านต่อ ... เชื่อมโยง ...
... อ่านทั้งหมด