ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ เรื่อง โครงสร้าง อำนาจหน้าที่ วิธีดำเนินงานและสถานที่ติดต่อ เพื่อขอรับข้อมูลข่าวสาร สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒
วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
อ่านต่อ ... เชื่อมโยง ...
ประกาศสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ เรื่อง การจัดระบบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
อ่านต่อ ... เชื่อมโยง ...
แจ้งเปลี่ยนแปลง Website ของ สอวช. เป็น www.nxpo.or.th ตั้งแต่วันที่ 4 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป
วันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2562
อ่านต่อ ...
ข่าวประชาสัมพันธ์ของ สอวช. จาก www.nxpo.or.th
วันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2562
http://www.nxpo.or.th/th/category/news/ เชื่อมโยง ...
ช่องทางการติดต่อขอรับข้อมูลข่าวสารราชการ สอวช.
วันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2562
อ่านต่อ ...
... อ่านทั้งหมด