ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์ของ สวทน. จาก www.sti.or.th
วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2561
https://www.facebook.com/STIThailandofficial/ เชื่อมโยง ...
ประกาศเจตจำนงสุจริตฉบับภาษาอังกฤษ
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
อ่านต่อ ...
เมืองนวัตกรรมอาหารเดินหน้าระดมพลนักวิจัยเพื่อภาคอุตสาหกรรม พร้อมจัดงาน Talent Mobility for Food innovation 2017 “ยกระดับเมือง อุตสาหกรรมอาหารไทย ด้วยการวิจัยและพัฒนา”
วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2560
เชื่อมโยง ...
ประกาศ เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ขอประกาศเจตนารมณ์ว่าจะบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตามหลักธรรมาภิบาล ยึดมั่นคุณธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ และร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบ โดยมุ่งเน้นผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ถูกต้อง ยุติธรรม และยึดมั่นในการบริหารงาน อ่านต่อ ... เชื่อมโยง ...
... อ่านทั้งหมด