ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์ของ สวทน. จาก www.sti.or.th
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
http://www.sti.or.th/news.php?news_type=2 เชื่อมโยง ...
ข่าวประชาสัมพันธ์ของ สวทน. จาก https://www.facebook.com/STIThailandofficial/
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
เชื่อมโยง ...
ระเบียบสำนักทะเบียนกลางว่าด้วยการคุ้มครองและการจัดการข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎร
วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2561
สำนักทะเบียนกลาง กำหนดระเบียบสำนักทะเบียนกลางว่าด้วยการคุ้มครองและจัดการข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎร พ.ศ. 2561 เพื่อประโยชน์ในกำรเก็บรักษาและควบคุมข้อมูลการทะเบียนราษฎร การตรวจสอบ พิสูจน์ตัวบุคคลและประมวลผลข้อมูลทะเบียนราษฎร การให้บริการประชาชนในการขอตรวจคัดเอกสารข้อมูล และแก้ไขปรับปรุงข้อมูลทะเบียนราษฎรให้ถูกต้อง และการอนุญาตให้ส่วนราชการ และหน่วยงานของรัฐเชื่อมโยงคอมพิวเตอร์เพื่อการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง เหมาะสม และเกิดประสิทธิภาพ อ่านต่อ ...
(ร่าง) ตารางกลั่นกรองแผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม เป้าหมายที่ 4
วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2561
เชื่อมโยง ...
ตารางกลั่นกรองแผนงาน Spearhead ด้านเศรษฐกิจ ปีงบประมาณ 2563
วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
เชื่อมโยง ...
... อ่านทั้งหมด