ข่าวประชาสัมพันธ์
บทความเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ
วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
บทความเรื่อง 1.ทำเอาตกใจ 2.อยากไปแต่ไม่ได้ไป 3.รู้สิทธิของตัวเอง 4.ผมทำถูกต้องแล้วครับ 5.บริษัทกำจัดหนี้ อ่านต่อ ...
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาพัสดุ เช่น ระเบียบพัสดุ มติคณะรัฐมนตรีและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง (เช่น กฎหมายว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคา)
วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2559
ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๘) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ และประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ลงวันที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เชื่อมโยง ...
... อ่านทั้งหมด