ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 481/2560 มติ ครม. 12 กันยายน 2560
วันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2560
มติ ครม. 12 กันยายน 2560 - อนุมัติปรับค่าตอบแทนพิเศษครูที่สอนนักเรียนพิการในโรงเรียนเอกชน - เห็นชอบแต่งตั้งกรรมการสภาการศึกษา - อนุมัติเพิ่มค่าเช่าบ้านข้าราชการ เชื่อมโยง ...
ครม.อนุมัติแต่งตั้ง ผู้บริหารระดับสูง 3 ราย
วันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2560
ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 452/2560 ครม.อนุมัติแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง ศธ. ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2560 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ คือ มีมติอนุมัติตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เชื่อมโยง ...
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐
วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2560
อ่านต่อ ...
ครม.ตั้งแล้วคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา จำนวน 25 ราย มี “จรัส สุวรรณเวลา” เป็นประธาน
วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
ครม.ตั้งแล้วคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา จำนวน 25 ราย มี “จรัส สุวรรณเวลา” เป็นประธาน ทำหน้าที่ศึกษา-ให้ข้อเสนอแนะ ครม.ในการจัดการศึกษา เชื่อมโยง ...
คณะรัฐมนตรี มีมติอนุมัติแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จำนวน 9 ราย
วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
7. นายชาญ ตันติธรรมถาวร ผู้ช่วยเลขาธิการสภาการศึกษา สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ดำรงตำแหน่ง ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 7 (ภูเก็ต) สำนักงานปลัดกระทรวง เชื่อมโยง ...
... อ่านทั้งหมด