ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่างพระราชบัญญัติกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ.....
วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
เชื่อมโยง ...
กระทรวงศึกษาธิการ แต่งตั้งผู้บริหารผู้บริหารระดับต้นของ ศธ.จำนวน 11 ราย ด้าน
วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2560
เชื่อมโยง ...
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2560
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 (นร 0108/ว 8596) อ่านต่อ ...
ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 481/2560 มติ ครม. 12 กันยายน 2560
วันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2560
มติ ครม. 12 กันยายน 2560 - อนุมัติปรับค่าตอบแทนพิเศษครูที่สอนนักเรียนพิการในโรงเรียนเอกชน - เห็นชอบแต่งตั้งกรรมการสภาการศึกษา - อนุมัติเพิ่มค่าเช่าบ้านข้าราชการ เชื่อมโยง ...
ครม.อนุมัติแต่งตั้ง ผู้บริหารระดับสูง 3 ราย
วันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2560
ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 452/2560 ครม.อนุมัติแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง ศธ. ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2560 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ คือ มีมติอนุมัติตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เชื่อมโยง ...
... อ่านทั้งหมด