ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าผลลัพธ์ » 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
ฮิปโปฯ จากเขาเขียวเดินทางถึงสวนสัตว์อุบลฯ แล้ว อีสานเช้านี้ NBT UBON (28/07/2565)
“โครงการปล่อยนกกระเรียนไทยคืนสู่ธรรมชาติ” ขององค์การสวนสัตว์ฯ คว้ารางวัลวิทยาศาสตร์เพื่อสิ่งแวดล้อมระดับประเทศ จาก ม.มหิดล (22/07/2565)
โครงการเสวนา การบริหารจัดการองค์การสวนสัตว์ตามพระราชกฤษฏีกาจัดตั้งองคืการสวนสัตวฺ์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2563 และกฏหมายที่เกี่ยวข้อง (22/07/2565)
องค์การสวนสัตว์ถวายเทียนเข้าพรรษา (22/07/2565)
องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย จัดการอบรมการสื่อสารแนวทาง และการถ่ายทอดนโนบาย เรื่อง การปรับปรุงโครงสร้างองค์กรใหม่ ให้กับบุคลากร สวนสัตว์สงขลาโดยกรรมการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย (รศ.เจษฎ์ โทณะวณิก) เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2565 ณ สวนสัตว์สงขลา (22/07/2565)
องค์การสวนสัตว์ฯ ร่วมกับกรมพลาธิการทหารแข่งขันกีฬาเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ (22/07/2565)
องค์การสวนสัตว์ฯ จัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม เปิดสวนสัตว์ให้เด็กเข้าฟรีทั่วประเทศ (19/07/2565)
ประกาศองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย เรื่อง การดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล (06/07/2565)
ประกาศองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย เรื่อง โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงานสรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญ และสถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารขององค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย (06/07/2565)
ประธานกรรมการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย (นายชวลิต ชูขจร) พร้อมคณะกรรมการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศ ประชุมสัญจร พร้อมมอบนโยบาย "do it now" ทำทันที 18 เรื่อง (23/06/2565)