ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าผลลัพธ์ » 1 | 2 | 3 |  4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดโครงการการสื่อสารแนวทาง และการถ่ายทอดนโยบาย เรื่อง การปรับปรุงโครงสร้างองค์กรใหม่ให้กับบุคลากรองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย (ส่วนกลาง) (06/09/2565)
องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้รับหนังสือชมเชยที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่นปี 2565 จากสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (06/09/2565)
องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (อสส.) จัดงานใหญ่ครบรอบปีที่ 57 "แม่มะลิ" เชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมฉลองวันเกิดฮิปโปโปเตมัส ตำนานที่ยังมีชีวิต ณ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ 8-11 กันยายน 2565 (01/09/2565)
องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (อสส.) มอบรางวัลการดำเนินงาน การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล และมอบรางวัลเชิดชูเกียรติให้กับหน่วยงาน และบุคลากรที่มีผลงานโดดเด่น ปี 2565 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2565 (01/09/2565)
ประธานกรรมการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย (นายชวลิต ชูขจร) เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ ประเภท ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่น และเยี่ยมชมศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2565 (31/08/2565)
องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ได้รับรางวัลในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จากสำนักงานป.ป.ช. เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติและเป็นต้นแบบการพัฒนาให้แก่หน่วยงานอื่นๆต่อไป (30/08/2565)
รายชื่อหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมินศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่นปี ๒๕๖๕ (29/08/2565)
องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย จัดสัมมนาวิชาการสัตว์ป่าสวนสัตว์ ครั้งที่ 14 ภายใต้หัวข้อ “Transformation toward better sustainable conservation หรือ พลิกโฉมสู่การอนุรักษ์ ที่ดีขึ้นและยั่งยืน” ระหว่างวันที่ 1-3 กันยายน นี้ (26/08/2565)
องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย (อสส.) ร่วมกับ องค์การสะพานปลา (อสป.) ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือเพื่อการดำเนินงานทางด้านการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ (25/08/2565)
องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ได้รับการประกาศในราชกิจจานุเบกษา เรื่อง โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงานสรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญ และสถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารขององค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ของสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (17/08/2565)