ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าผลลัพธ์ » 1 | 2 |  3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย รับรางวัล ITA Awards 2022 รางวัลหน่วยงานที่ีมีพัฒนาการสูงสุด จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2565 (04/11/2565)
องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ร่วมพิธีทอดผ้าป่า เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 ณ วัดสร้อยทอง พระอารามหลวง กรุงเทพฯ (02/11/2565)
งาน มหกรรม ทส.พบประชาชน โดยมีนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาเเละสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธี ณ หอโหวด สวนสาธารณะบึงพลาญชัย จังหวัดร้อยเอ็ด (31/10/2565)
โครงการธรรมาภิบาลข้อมูล(Data Govermance) และการดำเนินงานด้านการส่งเสริมและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคลอสส. (27/10/2565)
องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ขอเชิญชวนผู้สนใจ "หนังสือของพ่อ" ซึ่งเป็นการนำเสนอหนังสือในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (17/10/2565)
องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทศไทย เข้าพบผู้อำนวยการร่วม ทส. (10/10/2565)
องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ขยายเครือข่ายความร่วมมือกับสวนสัตว์ในสหภาพยุโรป เพิ่มศักยภาพด้านองค์ความรู้ วิชาการ เทคโนโลยี การจัดการสวนสัตว์และการแลกเปลี่ยนสัตว์ระหว่างกัน เพื่อรองรับการเปิดสวนสัตว์แห่งใหม่ (07/10/2565)
องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย จัดประชุม Kickoff Meeting โครงการข้อตกลงคุณธรรม โครงการก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่ ระยะที่ 1 พร้อมลงนามบันทึกข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) ประจำปี 2566 กับองค์กรต่อต้านคอรัปชัน (ประเทศไทย) เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2565 (04/10/2565)
องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย สักการะเสด็จพ่อรัชกาลที่ 5 ในโอกาสเริ่มปีงบประมาณใหม่ ปี 2566 เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2565 ณ สำนักงานชั่วคราวองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย (บางโพ) (03/10/2565)
องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย จัดอบรมหลักสูตรธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governance) และ Big Data เพื่อธุรกิจขององค์กร วันที่ 20 กันยายน 2565 ผ่านระบบประชุมออนไลน์ (Zoom Meeting) (20/09/2565)