ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย เข้าร่วมประชุมประจำปีสมาคมสวนสัตว์แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งที่ 30 ระหว่างวันที่ 20-23 พฤศจิกายน 2565 ณ สวนสัตว์ทามันซาฟารี บาหลี สาธารณรัฐอินโดนีเชีย (24/11/2565)
องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย จัดโครงการอบรมการบริหารจัดการเอกสารอย่างเป็นระบบในยุคดิจิตอล (การควบคุมเอกสาร ISO) เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานองค์การสวนสัตว์แห่งประเทยไทย และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ ZOOM) (11/11/2565)
องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย เปิดตัวลูกแรดขาว (White Rhinoceros) ตัวแรกขององค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 ณ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว จังหวัดชลบุรี (11/11/2565)
องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย รับรางวัล ITA Awards 2022 รางวัลหน่วยงานที่ีมีพัฒนาการสูงสุด จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2565 (04/11/2565)
องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ร่วมพิธีทอดผ้าป่า เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 ณ วัดสร้อยทอง พระอารามหลวง กรุงเทพฯ (02/11/2565)
งาน มหกรรม ทส.พบประชาชน โดยมีนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาเเละสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธี ณ หอโหวด สวนสาธารณะบึงพลาญชัย จังหวัดร้อยเอ็ด (31/10/2565)
โครงการธรรมาภิบาลข้อมูล(Data Govermance) และการดำเนินงานด้านการส่งเสริมและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคลอสส. (27/10/2565)
องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ขอเชิญชวนผู้สนใจ "หนังสือของพ่อ" ซึ่งเป็นการนำเสนอหนังสือในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (17/10/2565)
องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทศไทย เข้าพบผู้อำนวยการร่วม ทส. (10/10/2565)
องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ขยายเครือข่ายความร่วมมือกับสวนสัตว์ในสหภาพยุโรป เพิ่มศักยภาพด้านองค์ความรู้ วิชาการ เทคโนโลยี การจัดการสวนสัตว์และการแลกเปลี่ยนสัตว์ระหว่างกัน เพื่อรองรับการเปิดสวนสัตว์แห่งใหม่ (07/10/2565)