ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าผลลัพธ์ »  1 |
บทความเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ (09/11/2560)
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาพัสดุ เช่น ระเบียบพัสดุ มติคณะรัฐมนตรีและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง (เช่น กฎหมายว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคา) (25/07/2559)