ประกาศประกวดราคา สอบราคา
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
ประกาศขายทอดตลาด (18/08/2564)
ประกาศประกวดราคา (19/08/2562)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมปรับปรุงอาคารบ้านพักพนักงานแฟลต 100, 120 และ 124 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (28/05/2561)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมพื้น คสล. ถนนสาย 1 แผนกโรงพักสินค้า 6 และ แผนกโรงพักสินค้า 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (17/04/2561)
ประกวดราคาจ้างซ่อมทำเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเรือเดินซ้าย ตราอักษร ALCONZA และเครื่องขับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเรือเดินซ้าย ตราอักษร YANMAR จำนวน 1 งาน เพื่อใช้ในเรือสันดอน 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (27/03/2561)
ประกวดราคาซื้องานซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ และเครื่องสำรองไฟฟ้า (Uninterruptible Poewer Supply) ประจำปีงบประมาณ 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (27/03/2561)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมพื้นคสล. บริเวณพื้นที่จอดซ่อมรถแผนกซ่อมเครื่องมือทุ่นแรง 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-biding) (20/03/2561)
การประกวดราคาซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร เอ 4 (80 แกรม) จำนวน 1,807 รีม (24/08/2560)
การประกวดราคาซื้อจัดซื้ออุปกรณ์กู้ภัยในที่สูงส่วนบุคคล จำนวน 10 ชุด (24/08/2560)
การประกวดราคาจ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ ซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ และบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศจำนวน 1,385 เครื่อง และพัดลมระบายอากาศ จำนวน 1,385 เครื่อง สถานที่อาคารที่ทำการหน่วยงานต่าง ๆ ของการท่าเรือแห่งประเทศไทย (ยกเว้นอาคารที่ทำการ กทท. อาคาร A,B,C และ PODIUM) (22/08/2560)