- ไม่ได้กำหนดหมวดหมู่ -
หน้าผลลัพธ์ »  1 |
ข้อบังคับคณะกรรมการ กนอ. ว่าด้วยมาตรฐานระบบสาธารณูปโภค สิ่งอานวยความสะดวกและบริการสำหรับนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 (14/05/2562)
ข้องบังคับคณะกรรมการ กนอ. ว่าด้วยการขอจัดตั้งโครงการนิคมอุตสาหกรรมร่วมดำเนินงาน พ.ศ.2561 (13/05/2562)
ข้อบังคับคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม(ฉบับที่ี 5) พ.ศ.2561 (13/05/2562)
แก้คำผิด ข้อบังคับคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2559 (03/01/2562)
ข้อบังคับคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยว่าด้วยหลักเกกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2559 (03/01/2562)
ระเบียบการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยว่าด้วยขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการเพื่อให้พื้นที่โครงการนิคมอุตสาหกรรมเป็นนิคมอุตสาหกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทสไทย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 (30/08/2560)