กฏ มติ คณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง ม.7(4)
หน้าผลลัพธ์ »  1 |
มติคณะรัฐมนตรีสำคัญที่เกี่ยวข้องกับ สพร. (29/08/2562)
พระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542 (02/10/2561)
ระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล พ.ศ. 2561 (02/10/2561)
พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2554 (ถูกยกเลิกแล้ว) (26/07/2559)
พระราชบัญญัติองค์การมหาชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 (26/07/2559)
ระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคณวุฒิในคณะกรรมการบริหารสํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2554 (ถูกยกเลิกแล้ว) (26/07/2559)