อำนาจหน้าที่ ม.7(2)
หน้าผลลัพธ์ »  1 |
พระราชกฤษฎีกา จัดตั้งสํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2561 (21/09/2564)
พระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 (21/09/2564)
พระราชบัญญัติองค์การมหาชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 (21/09/2564)
พระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ.2542 (21/09/2564)