สิ่งพิมพ์ที่อ้างถึง ม. 7 วรรคสอง ม.9(5)
หน้าผลลัพธ์ »  1 |
ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ (Data Governance) (22/09/2564)
แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2563-2565 (22/09/2564)
มาตรฐานรัฐบาลดิจิทัล ว่าด้วยแนวทางการเปิดเผยข้อมูลเปิดภาครัฐในรูปแบบดิจิทัลต่อสาธารณะ เวอร์ชัน 1.0 (22/09/2564)