โครงสร้างองค์กร ม.7(1)
ขอความเห็นชอบโครงสร้างการบริหาร กรอบอัตรากำลัง เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน สิทธิประโยชน์หรือสวัสดิการต่าง ๆ เพื่อใช้ในการดำเนินงานของสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง วันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2563 คณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ในการประชุมครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2563 มีมติเห็นชอบโครงสร้างการบริหาร กรอบอัตรากำลัง เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน สิทธิประโยชน์หรือสวัสดิการต่าง ๆ ของสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงแล้ว อยู่ระหว่างรอความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียน ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ พน 5700.4/389 ลงวันที่ 17 เมษายน 2563 ... อ่านต่อ
ผู้บริหาร วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
โครงสร้างองค์กร ม.7 (1)   ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด