โครงสร้างองค์กร ม.7(1)
ข้อบังคับคณะกรรมการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ว่าด้วยการจัดแบ่งส่วนงานและขอบเขตหน้าที่ของส่วนงานภายในสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) พ.ศ.2564 วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 138 ตอนพิเศษ 287 ง วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 ... เชื่อมโยง
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2564 ประกาศในราชกิจจานุเษกษา เล่ม 138 ตอนพิเศษ 201 ง วันที่ประกาศ 30 สิงหาคม 2564 ... เชื่อมโยง
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งประธานกรรมการในคณะกรรมการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2564 ประกาศในราชกิจจานุเษกษา เล่ม 138 ตอนพิเศษ 161 ง วันที่ประกาศ 19 กรกฎาคม 2564 ... เชื่อมโยง
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2564 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 138 ตอนพิเศษ 94 ง วันที่ประกาศ 1 พฤษภาคม 2564 ... เชื่อมโยง
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (จำนวน 6 ราย) วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2564 ประกาศในราชกิจจานุเษกษา เล่ม 136 ตอนพิเศษ 239 ง วันที่ประกาศ 25 กันยายน 2562 ... เชื่อมโยง
ระเบียบ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการสํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล พ.ศ. 2561 วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2564 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 135 ตอนพิเศษ 159 ง วันที่ประกาศ 6 กรกฎาคม 2561 ... เชื่อมโยง
พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2561 วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2561 พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2561 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 135 ตอนที่ 33 ก วันที่ 13 พฤษภาคม 2561 มีผลใช้บังคับวันที่ 14 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นไป ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด