โครงสร้างองค์กร ม.7(1)
ข้อบังคับคณะกรรมการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ว่าด้วยการจัดแบ่งส่วนงานและขอบเขตหน้าที่ของส่วนงานภายในสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2562 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 136 ตอนพิเศษ 130 ง วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 หน้า 32-35 และมีเอกสารประกอบ วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ข้อบังคับคณะกรรมการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ว่าด้วยการจัดแบ่งส่วนงานและขอบเขตหน้าที่ของส่วนงานภายในสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2562 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 136 ตอนพิเศษ 130 ง วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 หน้า 32-35 และมีเอกสารประกอบ ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
โครงสร้างองค์กร สพร. ตั้งแต่ พ.ศ. 2562 ตามข้อบังคับ วันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2562 โครงสร้างองค์กร สพร. ตั้งแต่ พ.ศ. 2562 ตามข้อบังคับ ... อ่านต่อ
พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2554 (ถูกยกเลิกแล้ว) วันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2562 พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2554 ถูกยกเลิกโดยพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2561 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) และสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2558-2562 วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2562 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) และสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2558-2562 ทุกฉบับ ... อ่านต่อ
พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2561 (มีผลใช้บังคับในปัจจุบัน) วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2561 พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๓๓ ก วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ มีผลใช้บังคับวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
โครงสร้างองค์กร ม.7 (1) พ.ศ. 2259-2562 (ถูกยกเลิกแล้ว)   ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด