สัญญาอื่นๆ
สัญญาโครงการ Government Information Network วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2562 สัญญาโครงการ Government Information Network ... อ่านต่อ
สัญญาบำรุงรักษาซอฟต์แวร์ระบบบริหารทรัพยากรบุคคลของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562) วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2562 สัญญาบำรุงรักษาซอฟต์แวร์ระบบบริหารทรัพยากรบุคคลของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562) ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างเหมาปรับปรุงห้องศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารสำหรับศูนย์ประสานข่าวกรองแห่งชาติ วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2562 สัญญาจ้างเหมาปรับปรุงห้องศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารสำหรับศูนย์ประสานข่าวกรองแห่งชาติ ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์เครือข่าย DWDM ปีงบประมาณ 2562 ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562) วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2562 สัญญาจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์เครือข่าย DWDM ปีงบประมาณ 2562 ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562) ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างบำรุงรักษาระบบบริหารจัดการภัยคุกคามสารสนเทศ (SIEM) สำหรับศูนย์ปฏิบัติการความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (CSOC) สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562) วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2562 สัญญาจ้างบำรุงรักษาระบบบริหารจัดการภัยคุกคามสารสนเทศ (SIEM) สำหรับศูนย์ปฏิบัติการความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (CSOC) สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างดำเนินงานตรวจสอบเฝ้าระวังระบบเครือข่ายและระบบโครงสร้างพื้นฐานศูนย์ข้อมูลของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562) วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2562 สัญญาจ้างดำเนินงานตรวจสอบเฝ้าระวังระบบเครือข่ายและระบบโครงสร้างพื้นฐานศูนย์ข้อมูลของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562) ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างพัฒนาระบบควบคุมและจัดการข้อมูลภาครัฐ (Government Data Control and Management) ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562) วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2562 สัญญาจ้างพัฒนาระบบควบคุมและจัดการข้อมูลภาครัฐ (Government Data Control and Management) ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562) ... อ่านต่อ
แผนจัดซื้อจัดจ้าง แหล่งงบ พ.ร.บ. ประจำปี ๒๕๕๙ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.) วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๘) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ และประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ลงวันที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ... เชื่อมโยง
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาพัสดุ วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 เผยแพร่ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๘) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ และประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการลงวันที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ... เชื่อมโยง
รายงานผลการดำเนินการคัดเลือกหรือสรรหาบุคลากร วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2559 รายงานผลการดำเนินการคัดเลือกหรือสรรหาบุคลากร และประกาศรับสมัครบุคลากร ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด