ประกาศประกวดราคา สอบราคา
ประกาศผลการประกวดราคาจ้างพิมพ์หนังสืออนุกรมวิธานพืช อักษร ฆ-จ ฉบับราชบัณฑิตสภา จำนวน 1,000 เล่ม วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคาจ้างพิมพ์วารสารราชบัณฑิตยสภา ปีที่ 40 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน 2558 จำนวน 1,000 เล่ม วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคาจ้างพิมพ์วารสารราชบัณฑิตยสภา (ฉบับภาษาอังกฤษ) เล่ม 7 วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคาจ้างพิมพ์หนังสืออนุกรมวิธานพืชอักษร ฆ-จ ฉบับราชบัณฑิตยสภา จำนวน 1,000 เล่ม วันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
ประกาศผลการประกวดราคาซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 44 รายการ วันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
ประกาศผลการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องถ่ายเอกสารดิจิทัล (ขาว-ดำ) วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคาซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 44 รายการ วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2558  ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิทัล (ขาว-ดำ) จำนวน 1 เครื่อง (ครั้งที่ 2) วันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2558  ... เชื่อมโยง
ประกาศผลการประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาดูแลระบบคอมพิวเตอร์และเครื่องแม่ข่าย ประจำปี 2559 วันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2558  ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาดูแลระบบคอมพิวเตอร์และเครื่องแม่ข่าย วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558  ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด